Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Надходження до бібліотеки

за 2018 – 2019 роки

 

004.312.466:16(0758)   Лупенко С.А, Комп’ютерна логіка /С.А.Лупенко,В.В.Пасічник,

Л55                          Є.В.Тиш.- Львів:Вид.-во «Магнолія-2006»,2017.- 354 с.

 

 

004.7   Пасічник В.В.,Пасічник О.В.,Угрин Д.І. ВЕБ- технології : підручник.Кн.1

П19    /В.В.Пасічник,О.В.Пасічник,Д.І.Угрин.- Львів:»Магнолія 2006», 2018.- 336с.

 

 

004.92  Топчій В.І. Графічна система Auto CAD.Основи інжен.-буд.кресл,моделювання

Т58       та анімації: навч.-метод.посіб. /В.І.Топчій, І.С.Афтаназів та ін..- Львів: Вид.-во

Львів.політехніки,2017.- 396 с.

 

 

159.923   Особистісно- професійне зростання:психологічні тренінги: навчально-методичн.

О83         посібник /за ред.. проф.. Л.В.Долинської, проф..О.В.Темрук .- К.: Каравела,2017.-

560 с.

 

351.779      Гігієна тварин та ветеринарна санітарія :навч.посіб./ А.О.Бондар,

Г46          М.М.Поручник, Л.О.Тарасенко та ін..;за ред..А.О.Бондар.- Миколаїв: МНАУ,

2018.- 179 с.

 

519.2  Барковський В.В., Барковська Н.В. Теорія ймовірностей та математична статистика:

Б25      навч.пос. /В.В.Барковський, Н.В.Барковська,О.К.Лопатін .- 5-те вид.- К.: «Центр

учб.літ.»,2017 .- 424 с.

 

52(075.3)   Пришляк М.П. Астрономія : 11 кл.:підр. для загальноосв.навч.закл.:рівень

П75         стандарту,академічний рівень / М.П.Пришляк ; за заг.ред. Я.С.Яцківа.- Х.:Вид-во

«Ранок»,2013 ю.- 160 с.:іл.

 

547(075.3)   Попель П.П. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт.навч.закладів (академічн.

П57              рівень) /П.П.Попель, Л.С.Крикля .- К.:ВЦ «Академія» , 2013 .- 352 с.:іл..

 

 

57(075)  Басов В.П.,Родіонов В.М. Хімія: Навчальний посібник .- 8-ме вид .- К.:Каравела,

Б48         2017.- 340 с.

 

573(075)  Соболь В.І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл.заг.

С54          серед.освіти /В.І.Соболь .- Камянець-Подільський :ФОП Сисин О.В., 2018 .-

256 с.:іл..

 

573(075)  Соболь В.І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл.заг.

С54          серед.освіти /В.І.Соболь .- Камянець-Подільський :ФОП Сисин О.В., 2019 .-

256 с.:іл..

 

32.973  Верес О.М., Рішняк І.В. Проектування баз даних у середовищі MS ACCESS 2010:

В31      навч.пос./ О.М.Верес, І.В.Рішняк; за заг.ред. В.В.Литвина.- Львів: Вид.-во   Львівс.

політехніки,2016.- 232 с.

 

621.31  Левус Є.В., Мельник Н. Вступ до інженерії програмного забезпечення : навч.пос.

Л34       / Є.В.Левус, Н.Б.Мельник .- Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2018.- 248 с.

 

 

621.01   Бабенко Д.В. Теорія механізмів і машин:практ.для навч. в умовах інформ.-освіт.

Б12      середовища:навч.посіб. /Д.В.Бабенко,Н.А.Доценко, О.А.Горбенко.- Миколаїв:

МНАУ,2019.- 168 с.

 

 

621.81  Коновалюк Д.М.,Ковальчук Р.М. Деталі машин : Підручник / Д.М.Коновалюк,

Д 38    Р.М.Ковальчук.- 2-ге вид.- К..: Кондор, 2017.- 584 с.

 

 

621.81   Малащенко В.О.,Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування: навч.пос.

М 38          / В.О.Малащенко, В.В.Янків .- Львів: «Новий Світ-2000»,2018 .- 264 с.

 

 

657(075)  Михайлов М.Г., Телегунь М.І..,Славкова О.П. Бухгалтерський облік у

М69         бюджетних установах:навч.пос. /М.Г.Михайлов,М.Г.Телегунь,О.П.Славкова;

за заг.ред. проф..Михайлова М.Г.- К.:»Центр учб.літ.»,2018.- 384 с.

 

657(075.8)  Облік у бюджетних установах:Навч.посібник.- 2-ге вид.,виправ. /За заг.ред.

Л46              Леня В.С. -  К.: Каравела,2017.- 564 с.

 

 

94(477)  Климова Л.В. Художня культура.10 кл.:Підручник для загальноосвітніх навч.

К49         закладів.Рівень стандарту.Академічний рівень.- К.: Літера ЛТД, 2010.- 176 с.:іл..

 

 

94(477)  Миропольська Н.Є.  Художня культура.11 кл.:підручник для загальноосвітніх

К49       навч. закладів :рівень стандарту /Н.Є.Миропольська, Л.М.Масол : за заг.ред.

Н.Є.Миропольської.- Х.: Ранок, 2013.- 176 с.:іл..