Привіт гість. Для входу на сайт потрібно ввійти або зареєструватися!

Навчальний процес в Новобузькому коледжі МНАУ

 

 

 

Волобоєва Любов Іванівна - заступник директора з навчальної роботи Новобузького коледжу МНАУ

 

Навчальний процес у коледжі організований з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій в системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Організація навчального процесу здійснюється навчальною частиною, відділеннями, методичними цикловими комісіями. Щотижня для коригування роботи підрозділів в коледжі проводиться адміністративна нарада. Вся робота підпорядкована педагогічній та методичній раді. Засідання педагогічної і методичної рад відбуваються згідно планів роботи, затверджених директором коледжу.

Педагогічна рада розглядає основні питання методичної роботи, для вирішення яких потрібне колективне обговорення та пошук шляхів удосконалення навчання. Щорічна тематика, що обговорюється педагогічною радою включає наступні основні питання:

- про наслідки роботи педагогічного колективу по виконанню навчальних планів і програм та завдання перед педагогічним колективом по впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій;

- про наслідки роботи по створенню навчально-матеріальної бази для  підготовки фахівців;

- про завдання та результати по профорієнтаційній роботі;

- про актуальність тематик курсового і дипломного проектування, поліпшення його нормативного та навчально-методичного забезпечення, створення оптимальних умов для реальних розробок та ін.

На засіданнях методичної ради  розглядаються  питання інноваційних технологій навчання:

-          про роботу методичних циклових комісій;

- про результати контролю за навчальним процесом, аналізи планування роботи та звіти про роботу методичних циклових комісій.

Центром методичної роботи є методичний кабінет, якому підпорядковані  10 циклових комісій. Методичний кабінет проводить засідання з викладачами-початківцями в плані ознайомлення з прийомами та методами роботи викладача, пропагує новітні технології навчання, організовує проведення відкритих занять, написання методичних творчих робіт, посібників, статей в періодичну пресу, готує матеріали для видавництва.

Циклові комісії працюють над вдосконаленням та впровадженням в навчальний процес новітніх прогресивних технологій, написанням методичних посібників для самостійної роботи студентів, розробкою методичних матеріалів, комп'ютерних програм  і  електронних посібників для  самостійної  роботи  студентів, керують організацією матеріального та методичного забезпечення лабораторно-практичних занять, організовують розробку інструкційних карт для лабораторно-практичних занять. Циклові комісії планують роботу та розглядають на засіданнях такі питання: затвердження навчально-методичної документації та навчальні програми викладачів з протокольним відображенням змін і доповнень, про навчально-методичне  забезпечення  самостійної  роботи студентів, вплив використання 12-бальної оцінки знань на рівень знань студентів, матеріально-технічне забезпечення для проведення лабораторно-практичних занять, розглядають та затверджують тематику курсових та дипломних проектів, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення дипломного проектування, аналізують результати виробничих, технологічних та переддипломних практик, методики викладання окремих дисциплін, розробку і використання комп'ютерних технологій навчання та ін.

Циклові комісії контролюють систематизацію методичних матеріалів з кожної теми всіх дисциплін. Значну увагу приділяють відкритим заняттям. Для забезпечення навчально-виховного процесу викладачі коледжу успішно розробляють методичні матеріали з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт, заходів виховного характеру. За останні 3 роки в коледжі написано близько 150 методичних розробок, посібників, рекомендацій, консультацій для заочного відділення та виготовлено експонатів технічної творчості за участю студентів всіх спеціальностей – 65.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною документацією та підручниками.

Виконання курсових проектів проводиться в термін, передбачений робочим навчальним планом. Тематика курсових проектів передбачає виконання самостійних індивідуальних завдань на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення відповідних дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків. Кожного року тематика переглядається, обговорюється і доповнюється та затверджується на засіданнях циклових комісій. 3 дисциплін, по яких виконуються курсові проекти, розроблені методичні рекомендації, які дають можливість студентам більш самостійно виконувати поставлені завдання.

Оцінка за виконаний  курсовий  проект виставляється студентам з урахуванням якості і повноти розкриття теми, самостійності, знання програмного матеріалу і здатності застосування їх у вирішенні практичних завдань, здатності студента захистити   проект.

Оцінка за   проект визначається на основі колегіального рішення членів відповідної комісії по захисту..

Державна атестація студентів спеціальностей здійснюється згідно розробленого Положення про проведення державної атестації студентів шляхом захисту дипломних проектів. В цьому положенні розроблені організація проведення державної атестації та критерії оцінки знань студентів.

Практична підготовка з спеціальності ведеться згідно навчального плану. Навчальні практики проводяться на базі лабораторій, навчально-виробничої майстерні та навчально-дослідного господарства. Всі об’єкти оснащені методичними матеріалами (інструкційні карти, методичні рекомендації, робочі зошити) та матеріальним забезпеченням згідно програми практики.

Переддипломна практика проводяться на кращих підприємствах, акціонерних товариствах, фірмах, філіях та ін., які мають змогу забезпечити виконання програми практики, з якими перед початком практики укладаються  договори. Часто в ці ж підприємства випускники направляються на роботу після закінчення коледжу. З переддипломної практики розроблена необхідна методична документація.

Педагогічний колектив з розумінням ставиться до проблем студентської молоді, завдань, поставлених державою перед працівниками освіти по вихованню молодого покоління, збереженню національної культури, традицій, виховання патріотизму і загальної культури. Свою роботу бачить постійною і безперервною із застосуванням нових передових форм і методів, виховних систем і заходів, згідно вимог часу і  рівня світових досягнень.

В своїй роботі педагогічний колектив керується основними документами з планування, обліку навчальної, методичної та наукової роботи:

1. По коледжу:

1.1. Ліцензія на право освітньої діяльності.

1.2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

1.3. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців.

1.4. Навчальні плани.

1.5.  Навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних

дисциплін.

1.6.     Програми навчальної, виробничої  практик.

1.7.     Робочі програми.

1.8.     Графік навчального процесу коледжу.

1.9.     Розклад навчальних занять.

1.10.   Розклад екзаменів.

1.11.   План роботи педагогічної ради на рік.

1.12.   План роботи методичної ради на рік.

1.13.   План методичної роботи коледжу на рік.

1.14.   План контролю навчального процесу керівним складом коледжу.

1.15.   План підвищення кваліфікації керівного і викладацького складу.

1.16. План виховної роботи на рік.

1.17. Перспективний та річний плани розвитку і вдосконалення

матеріальної бази коледжу.

1.18. Зведені дані про результати навчання студентів.

1.19. Матеріали науково-методичних конференцій (семінарів).

1.20. Книга тих, хто закінчив ВНЗ та реєстрації дипломів.

1.21. Книга реєстрації академічних довідок.

1.22. Звіт про роботу ВНЗ за навчальний рік.

1.23. Звіт Державної екзаменаційної комісії.

1.24. Завдання для вступних випробувань.

1.25. Програма діяльності ВНЗ (на право ліцензування).

1.26. Матеріали обліку годин, даних викладачами.

2. По відділенню:

2.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

2.2. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців.

2.3. Навчальний план.

2.4. Навчальні програми.

2.5. Робочі навчальні програми.

2.6. Фонд   комплексних    кваліфікаційних  завдань     та

комплексних  контрольних робіт.

2.6. План контролю за навчальним процесом.

2.7. Зведені дані про результати екзаменаційних сесій.

2.8. Звіт про роботу відділення.

2.9. Залікові книжки.

2.10. Журнали обліку успішності та відвідування навчальних занять.

3. По  методичних циклових комісіях:

3.1. Навчальні програми з дисциплін.

3.2. Програми практик.

3.3.    Робочі програми.

3.4.    Програми державних екзаменів.

3.5.   План роботи ЦК на навчальний рік.

3.6.   Індивідуальні плани роботи викладачів і кабінетів на навчальний рік.

3.7.   Книга протоколів засідання ЦК.

3.8.   Журнал контролю навчальних занять.

3.9.   Фонд контрольних завдань навчальних дисциплін ЦК.

3.10. Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін.

3.11.     Методичні вказівки і тематика курсових робіт.

3.12. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять..

3.13. Перелік та найменування тематики науково-дослідницької роботи  студентів за профілем ЦК.

3.14. План професійної підготовки і перепідготовки викладачів.

3.15.  Звіт про роботу ЦК за навчальний рік.